FAQ » Co to jest konwencja ADR?

Co to jest konwencja ADR?

Konwencja ADR (z francuskiego: L" Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Zakresem regulacji obejmuje różne dziedziny związane z przewozem towarów niebezpiecznych, czyli ładunków wybuchowych, substancji zakaźnych, żrących, zapalanych, trujących i promieniotwórczych. Konwencja zobowiązuje wszystkie podmioty biorące udział w przewozie ładunków niebezpiecznych do współpracy z doradcą ADR, czyli wyposażonym w wiedzę fachową konsultantem ds. bezpieczeństwa.

Konwencja ADR w swojej zasadniczej części ustala stosunki prawne pomiędzy państwami- sygnatariuszami umowy. Jej integralną częścią są dwa załączniki. Załącznik A zawiera wyliczenie wszystkich produkowanych na świecie substancji niebezpiecznych wraz z podziałem na klasy zagrożeń oraz warunki dotyczące pakowania, oznakowania i przewozu tych substancji. Załącznik B reguluje szczegółowe wymagania wobec pojazdów, załogi, dokumentacji przewozu, załadunku oraz wyładunku i ograniczeń w zakresie przejazdu przez tunele. Konwencja ADR podlega nowelizacji co dwa lata. Nowelizacje przypadają na lata nieparzyste. Umowa sporządzona została w Szwajcarii w Genewie w 1957 roku. Przez Polskę ratyfikowana była w roku 1975. Aktualnie obejmuje kilkadziesiąt państw a jejcelem jest zapewnienie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych poprzez stworzenie ujednoliconych wymagań techniczno-organizacyjnych.